धन्यवाद नेपाल सरकार । डोमाको उपचार सरकारले गरिदिने, वीरमा भइन् भर्ना-