Gau Ki Tara | Madan Krishna Shrestha | Hari Bansa Acharya | Basundra Bhusal | Ep 1