DOHORI CHAMPION विवा"दमा , कार्यक्रम बन्द हुनुपर्ने दर्शकको माग