देशको लागी योगदान गर्न तयार छु, नेता इमान्दार बने देश सुन्दर समृद्ध बन्छ Kulman Ghising Speech

Posted by Anup Baral | February 25, 2020 :
देशको लागी योगदान गर्न तयार छु, नेता इमान्दार बने देश सुन्दर समृद्ध बन्छ Kulman Ghising Speech