The same grave of 3 persons was opened

Posted by Anup Baral | September 14, 2020 :
३ जनाको एकै चि,हान खुल्यो भक्तपुर ह,त्याका,ण्डको रहस्य ,श्रीमती र छोराको ह,त्यापछि आ,त्मह,त्या