Political Talk with Dr surendra kc about kulman ghising.

Posted by Anup Baral | September 20, 2020 :
कुलमान ग्राण्ड डिजाइनमा परे र 'एमसीसी' मा भने जस्तो भुमिका नगरेकोले यो सब भएको हुनसक्छDr surendra kc