ISSUE OF THE DAY with uddhab kumar karki

Posted by Anup Baral | September 21, 2020 :
मुख्यमन्त्रीले तीस करोडको चेक दिए, पैसा दिएनन् । विजुली बसको रहर, नतयारी नपूर्वधार -ISSUE OF THE DAY with uddhab kumar karki